Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu „Pszczelarz Roku”

REGULAMIN

Ogólnopolskiego Konkursu

„PSZCZELARZ ROKU”

 

 • 1

 

Organizator Konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 2. Adres Organizatora:

Pauliny, ul. Kasztanowa 4, 86-022 Dobrcz,

biuro: ul. Toruńska 30/45, 85-023 Bydgoszcz,

e-mail: pszczelarzroku@feeirow.pl, http://www.feeirow.pl

 

 • 2

 

Patroni i Partnerzy Konkursu

 1. Patronami honorowymi Konkursu są:
 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych.
 1. Partnerami Konkursu są związki, stowarzyszenia i organizacje pszczelarskie.

 

 • 3

 

Cele Konkursu

 1. Upowszechnianie wiedzy o pszczelarstwie polskim oraz promowanie dobrych praktyk pszczelarskich.
 2. Promowanie pszczelarstwa i promocja polskich miodów pszczelich.
 3. Integrowanie środowiska hodowców pszczół.
 4. Upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia pszczelarstwa dla bioróżnorodności.
 5. Upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia bioróżnorodności dla rozwoju pszczelarstwa.
 6. Wyłonienie najlepszych producentów miodu pszczelego za rok 2017.
 7. Upowszechnianie zasad CSR – Corporate Social Responsibility.

 

 • 4

 

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs prowadzony jest na terenie całej Polski.
 2. Terminarz IV edycji Konkursu:
 • wysyłanie pism z ankietami do organizacji zrzeszających pszczelarzy z informacją o Konkursie i możliwości zgłaszania kandydatów do Konkursu – wrzesień 2017
 • przyjmowanie zgłoszeń – do 15 grudnia 2017
 • analiza i badanie prób miodu – grudzień – styczeń 2017
 • rozstrzygnięcie Konkursu, opracowanie Wydawnictwa, przygotowanie Konferencji połączonej z Galą Konkursu – luty 2018
 • Konferencja i ogłoszenie wyników Konkursu –  do kwietnia 2018

 

 • 5

 

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs kierowany jest do pszczelarzy z terenu całej Polski.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być pszczelarze: osoby fizyczne, organizacje formalne i nieformalne, firmy i spółdzielnie.
 3. Kandydatów do Konkursu zgłaszają związki i organizacje pszczelarzy.
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 5. Do udziału w konkursie można zgłosić miód pszczeli spożywczy w czterech kategoriach:
 6. miód pszczeli wielokwiatowy,
 7. miód pszczeli odmianowy ze wskazaniem przez pszczelarza odmiany miodu,
 8. miód spadziowy lub nektarowo-spadziowy,
 9. miód sekcyjny.
 10. Każdy pszczelarz może zgłosić jeden produkt w 2 z 4 kategorii, które zostały szczegółowo opisane w 4 pkt. 5.
 11. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wypełnionej Ankiety Zgłoszeniowej, którą można pobrać na stronie www.feeirow.pl/pszczelarzroku, oraz dostarczenie próbek produktów pod adres biura organizatora: Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich Toruńska 30/45, 85-023 Bydgoszcz.
 12. Z każdego zgłoszonego produktu (z wyjątkiem miodu sekcyjnego) należy dostarczyć po 2 próbki po 200 g miodu każda, w opakowaniu szklanym (słoik o pojemności około 210 ml z zakrętką metalową), włożonym do woreczka foliowego i zapakowanym tak, aby się nie zbił podczas transportu.
 13. Miód sekcyjny – do oceny należy dostarczyć przynajmniej dwie sekcje o powierzchni min. 50 cm3każda, zabezpieczone przed zdeformowaniem i wyciekiem miodu.
 14. Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do 30 listopada 2017 r.
 15. Zgłoszenia uczestników, które wpłyną po terminie określonym w § 4 pkt. 10, nie będą mogły brać udziału w konkursie.

 

 • 6

 

Kryteria oceny

 1. Nad oceną produktów konkursowych będzie czuwała Kapituła Konkursu.
 2. Kapitułę stanowią przedstawiciele organizatora Konkursu, Patronów Honorowych, Partnerów Konkursu i oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
 3. W trakcie oceny Kapituła Konkursu będzie brała pod uwagę:
  1. ocenę miodu:

– parametry fizyko-chemiczne miodu – próbki, które nie spełniają Polskich Norm dla miodu pszczelego, nie będą mogły być poddane dalszej ocenie – maksymalnie 21 punktów,

–  smak miodu, zapach, konsystencję, barwę i sposób krystalizacji – maksymalnie 20 punktów.

 1. informacje zawarte w nadesłanych ankietach i materiałach – maksymalnie 59 punktów.
 1. Ocena miodu przeprowadzona będzie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3 października 2003 roku „W sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu”.

 

 • 7

 

Nagrody w konkursie

 1. W każdej z kategorii wymienionych w 5 pkt. 5 przewidziana jest 1 nagroda główna i 2 wyróżnienia oraz Grand Prix Konkursu.
 2. Zdobywcy pierwszego miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymują tytuł PSZCZELARZ ROKU 2017. Tytuł PSZCZELARZ ROKU 2017 można otrzymać tylko w jednej kategorii. W  przypadku, gdy jeden uczestnik zdobędzie pierwsze miejsce w dwu kategoriach – tytuł PSZCZELARZ ROKU 2017 otrzyma wyróżniony uczestnik o najwyższej liczbie punktów (w kategorii, w której zdobywca pierwszego miejsca zdobył mniej punktów).
 3. Zdobywcy tytułu PSZCZELARZ ROKU mogą ponownie wziąć udział w Konkursie po upływie 5 lat.
 4. Zdobywca największej liczby punktów zdobywa Grand Prix Konkursu.
 5. Informacja o zwycięzcach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora Konkursu.

 

 • 8

 

Postanowienia dodatkowe

Organizator nie zwraca Uczestnikom kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.

Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do miodu nadesłanego na Konkurs w całości obciąża Uczestnika Konkursu.

Uczestnikowi Konkursu nie należy się wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego próbki miodu przez Organizatora, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu.

Nadesłane próbki miodów nie będą zwracane uczestnikom konkursu.

 

 • 9

 

Postępowanie reklamacyjne

Postępowanie reklamacyjne nie dotyczy werdyktu kapituły, który stanowi wyraz obiektywnej (badania laboratoryjne, zebrany materiał dokumentujący pracę pszczelarza) i subiektywnej (ocena organoleptyczna) oceny prac przez członków jury.

Osoba mająca umotywowane zastrzeżenia do przebiegu Konkursu z uwagi na niezgodność przebiegu Konkursu z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z niniejszym Regulaminem, może zgłosić te zastrzeżenia na piśmie pocztą elektroniczną (wysyłając e-mail z potwierdzeniem odbioru) albo pocztą tradycyjną (list polecony) w terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty stwierdzenia przez tę osobę zaistnienia nieprawidłowości, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania wyników Konkursu, na adres biura organizatora: Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Toruńska 30/45, 85-023 Bydgoszcz; pszczelarz roku@feeirow.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez komisję nadzorującą w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od daty wpływu reklamacji do Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego zgłaszający nieprawidłowości zostanie zawiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w piśmie zawierającym zgłoszenie reklamacji.

 

 • 10

 

Postanowienia końcowe

Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

Uczestnicy zgadzają się na wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych w materiałach promocyjnych.