STATUT FEDERACJA ORGANIZACJI PSZCZELARSKICH APISLAVIA

STATUT

FEDERACJA ORGANIZACJI PSZCZELARSKICH

APISLAVIA

 

POSTANOWIENIA GŁÓWNE

Artykuł 1

Federacja Organizacji Pszczelarskich APISLAVIA („APISLAVIA”) jest następcą Wszechsłowiańskiej Unii Pszczelarzy założonej w roku 1910.

Artykuł 2

APISLAVIA jest organizacją non-profit, dobrowolnym stowarzyszeniem organizacji pszczelarskich.

Artykuł 3

APISLAVIA została utworzona na czas nieokreślony.

Artykuł 4

APISLAVIA wspomaga swoich członków w zakresie rozwoju pszczelarstwa.

Artykuł 5

Językami urzędowymi są rosyjski i angielski.

 

NAZWA I ADRES

Artykuł 6

Pełna nazwa organizacji w języku rosyjskim brzmi następująco: Федерация пчеловодческих организаций – „АПИСЛАВИЯ”.

Artykuł 7

Zarejestrowaną lokalizacją APISLAVII jest siedziba Sekretariatu Zarządu mieszcząca się pod adresem 14 Svrchia Street, Bratysława 4, 84208, Republika Słowacka.

 

DOKUMENTY I PIECZĘĆ

Artykuł 8

Każda korespondencja pisemna organizacji powinna zawierać następujące dane: nazwę, adres, informacje dotyczące rejestracji, w tym numer rejestracji.

Artykuł 9

APISLAVIA posiada oficjalną okrągłą pieczęć o treści: „Federacja Organizacji Pszczelarskich APISLAVIA”, flagę i logo. Na potrzeby prowadzenia korespondencji międzynarodowej APISLAVIA może używać pieczęci o treści zapisanej alfabetem łacińskim i cyrylicą.

 

CZŁONKOSTWO W INNYCH ORGANIZACJACH

Artykuł 10

APISLAVIA może być członkiem stowarzyszonym organizacji międzynarodowych mających te same cele, co APISLAVIA.

 

GŁÓWNE CELE

Artykuł 11

Celem APISLAVII jest ogólny i systematyczny rozwój pszczelarstwa, w tym:

a). Przyczynianie się do udoskonalenia produktów pszczelich i kontroli nad nimi;

b). Koordynacja działań na rzecz zdrowia rodzin pszczelich;

c). Koordynacja reklamy i sprzedaży produktów pszczelich;

d). Koordynacja działań z zakresu apiterapii;

e). Udoskonalanie i rozwój działań dotyczących selekcji i hodowli;

f). Promocja lepszych bezpośrednich kontaktów i wymiany doświadczeń między pszczelarzami.

 

GŁÓWNE ZADANIA

Artykuł 12

APISLAVIA:

1.     Opracowuje nową technologię i promuje jej wprowadzenie we wszystkich obszarach pszczelarstwa;

2.     Koordynuje działania zapobiegawcze i medyczne objęte wspólnymi programami;

3.     Zapewnia wymianę informacji na temat stosowania różnych leków i ich skuteczności;

4.     Zapewnia wymianę i dystrybucję literatury specjalistycznej, w tym czasopism i materiałów wideo;

5.     Promuje organizację wspólnych działań instytucji naukowych;

6.     Organizuje i przeprowadza sympozja, konferencje i seminaria naukowe w państwach członkowskich Apislavii;

7.     Organizuje wspólne targi handlowe celem wymiany doświadczenia i sprzedaży produktów pszczelich, sprzętu pszczelarskiego, literatury, materiałów wideo i leków;

8.     Promuje tworzenie wspólnych przedsięwzięć i oficjalnych laboratoriów na potrzeby analizy produktów pszczelich;

9.      Oferuje pomoc w regulowaniu relacji między organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie wdrażania głównych pszczelarskich programów rozwojowych;

10. Organizuje Kongresy odbywające się co dwa lata w państwach członkowskich APISLAVII.

11. Wspomaga działania gospodarcze, z których zysk przeznaczany jest na pokrycie organizacyjnych wydatków APISLAVII.

 

CZŁONKOSTWO W APISLAVII

Artykuł 13

Członkami APISLAVII mogą stać się organizacje non-profit reprezentujące państwowe i międzynarodowe związki pszczelarskie oraz unie. Członkostwo w Apislavii ograniczone jest do jednej organizacji pszczelarskiej na dane państwo.

Artykuł 14

O przyjęciu nowego członka do APISLAVII decyduje jednomyślna zgoda wszystkich istniejących członków APISLAVII.

Artykuł 15

Organizacje starające się o członkostwo w APISLAVII składają swoje wnioski do Sekretariatu Apislavii. Wnioski powinny zawierać następujące załączniki:

a). Deklaracja przyjęcia Statutu APISLAVII i innych normatywnych aktów organizacji;

b). Decyzja odpowiedniego organu świadcząca o jego zgodzie na członkostwo danej organizacji w APISLAVII;

c). Oficjalny dokument potwierdzający status prawny kandydata.

Artykuł 16

Wniosek o członkostwo danego kandydata jest rozpatrywany podczas obrad Walnego Zgromadzenia APISLAVII.

Artykuł 17

W przypadku odrzucenia przez Walne Zgromadzenie wniosku o członkostwo, kandydatowi przysługuje prawo do ponownego złożenia takiego wniosku w ciągu sześciu miesięcy od wydania decyzji o odrzuceniu wniosku, niezależnie od powodów takiej decyzji.

Artykuł 18

Członkostwo w APISLAVII wygasa:

a). Poprzez złożenie wniosku przez członka APISLAVII;

b). Poprzez wydanie decyzji Kongresu APISLAVII;

c). Wraz z likwidacją APISLAVII.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Artykuł 19

Członkowie APISLAVII mają prawo do:

a). Uczestnictwa w zarządzaniu Federacją;

b). Uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji poprzez oddanie jednego głosu;

c). Sprawowania kontroli nad działaniami organizacji;

d). Uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach organizacji; oraz

e). Wyrażania sugestii dotyczących zmian w Statucie I innych normatywnych aktach organizacji.

Artykuł 20

Członkowie APISLAVII mają obowiązek:

a). Przestrzegania Statutu i wypełniania decyzji Federacji;

b). Uczestnictwa w działaniach organizacji;

c). Utrzymywania i powiększania autorytetu organizacji; oraz

d). Uiszczenia corocznej opłaty członkowskiej w wysokości 250 euro przed końcem kwietnia bieżącego roku.

 

WŁADZE APISLAVII

 

KONGRES – NAJWAŻNIEJSZY ORGAN FEDERACJI

Artykuł 21

(1) Kongres składa się z delegatów pochodzących z państw członkowskich APISLAVII. Każdemu państwu reprezentowanemu w Kongresie przysługuje jeden głos.

(2) Kongres zatwierdza raport dotyczący dwuletnich działań zrealizowanych przez Federację.

(3) Kongres zatwierdza raport dotyczący Komisji ds. Rewizji.

(4) Kongres wybiera Prezesa, dwóch Wice-prezesów i Sekretarza Generalnego Federacji

(5) Kongres wybiera Komisję ds. Kontroli i Rewizji składającą się z 3 osób.

(6) Kongres zatwierdza dwuletni plan działań APISLAVII.

(7) Kongres zatwierdza plan finansowy.

(8) Kongres zatwierdza nowych członków APISLAVII.

WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 22

(1) Organem rządzącym Federacji jest Walne Zgromadzenie składające się z przewodniczących organizacji pochodzących z państw członkowskich APISLAVII.

(2) Każdemu państwu – członkowi APISLAVII przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

(3) Decyzją Walnego Zgromadzenia utworzone zostały następujące komisje:

a). ds. jakości produktów pszczelich

b). ds. współpracy z władzami UE

c). ds. apiterapii

d). ds. bezpośrednich kontaktów i wymiany doświadczeń

e). ds. zespołu działań dotyczących zachęcania i nagradzania wyróżniających się pszczelarzy, naukowców i kierowników w dziedzinie pszczelarstwa

f). dotyczące innych kwestii

(4) Prezes Federacji (lub, w razie jego nieobecności, jeden z Wice-prezesów) zarządza obradami Walnego Zgromadzenia. Podczas obrad Sekretarz Generalny Walnego Zgromadzenia występuje w charakterze sekretarza.

PRAWA WALNEGO ZGROMADZENIA

Artykuł 23

Walne Zgromadzenie:

1.     Składa propozycje zmian i uzupełnień do Statutu Federacji;

2.     Tworzy lub likwiduje komisje;

4.     Wysłuchuje raportu dotyczącego działań Federacji i Komisji;

5.     Przygotowuje budżet Federacji;

6.     Zatwierdza główne linie rozwoju i programów działań Federacji;

7.     Podejmuje decyzje dotyczące uczestnictwa Federacji w innych organizacjach;

8.     Przyjmuje nowych członków i sugeruje wydalenie tych członków federacji, którzy pogwałcili postanowienia Statutu.

9. Decyzje Walnego Zgromadzenia są wiążące dla wszystkich innych organów Federacji.

 

ZWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

Artykuł 24

Walne Zgromadzenie obraduje przynajmniej raz w roku, na wniosek Prezesa.

KWORUM ORAZ DECYZJE KONGRESÓW I WALNEGO ZGROMADZENIA

Artykuł 25

Decyzje Kongresu i Walnego Zgromadzenia uznaje się za zatwierdzone, jeśli na obradach jest obecne przynajmniej 2/3 członków.

Artykuł 26

Decyzją Walnego Zgromadzenia głosowanie może być ustanowione jako tajne lub jawne.

Artykuł 27

Decyzje Kongresu i Walnego Zgromadzenia są zatwierdzone większością głosów, przy obecności przynajmniej 2/3 członków. Pewnym kwestiom może przysługiwać inny stosunek procentowy członków tworzących kworum.

Artykuł 28

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia przygotowuje Sekretarz Generalny, a podpisują go wszyscy członkowie Apislavii obecni na obradach.

PREZES, WICE-PREZESI, SEKRETARZ GENERALNY

Artykuł 29

Prezes APISLAVII jest wyłącznym organem wykonawczym Federacji. Prezesem APISLAVII może zostać każda osoba fizyczna zdolna wykonywać tę rolę. Prezes jest wybierany spośród przewodniczących sojuszy, związków i unii pszczelarskich, członków APISLAVII, zgodnie z zasadą rotacji, na okres dwóch lat z możliwością ponownego wyboru na kolejne dwa lata.

 

Artykuł 30

Prezes:

1.    Organizuje działanie Federacji;

2.      Sprawuje pieczę nad wprowadzaniem w życie decyzji Walnego Zgromadzenia;

3.    Reprezentuje Apislavię wobec stron trzecich; oraz

4.    Wykonuje inne funkcje sugerowane przez Walne Zgromadzenie.

Artykuł 31

Wice-prezesem APISLAVII może zostać każda osoba fizyczna zdolna do wykonywania tej funkcji. Wice-prezesi wybierani są z państw – członków APISLAVII na okres dwóch lat z możliwością odnowienia kadencji na kolejne dwa lata.

Artykuł 32

Sekretarzem Generalnym APISLAVII może zostać każda osoba fizyczna zdolna do wykonywania tej funkcji. Sekretarz Generalny jest wybierany z państw członkowskich na okres dwóch lat. Kadencja Sekretarza Generalnego może zostać przedłużona decyzją Kongresu.

KOMISJA DS. REWIZJI

Artykuł 33

(1) Sprawuje kontrolę nad działaniami wszystkich organów APISLAVII i nad ich zgodnością ze Statutem Federacji;

(2) Kontroluje finanse oraz inne wydatki;

(3) Przygotowuje raporty dotyczące jej działań przedstawiane Walnemu Zgromadzeniu i Kongresowi.

FINANSOWANIE APISLAVII

Artykuł 34

APISLAVIA jest finansowana z opłat członkowskich, krajowych i europejskich dotacji oraz innych prawnie dozwolonych źródeł.

Artykuł 35

Federacja nie rozdziela zysków pomiędzy swoich członków.

Artykuł 36

Federacja może przyjąć decyzje dotyczące dodatkowego finansowania dla swoich członków w zależności od potrzeb i ich możliwości.

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA

Artykuł 37

Federacja zostaje zlikwidowana:

1. Decyzją Kongresu;

2. Decyzjami sądu.

W przypadku rozwiązania Federacji, jej likwidacji dokona uprawniona do tego osoba wyznaczona przez Kongres.